Начало Обявления Заповед № 638 от 06.06.2019 г. относно отчуждаване на имот в Централна градска част

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 638 от 06.06.2019 г. относно отчуждаване на имот в Централна градска част Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 11 Юни 2019 10:28

 

ЗАПОВЕД

638 / 06.06.2019 год.

 

С влязло с сила решение №203/ 30.06.2016 год. на Общинския съвет - Троян е одобрен Подробен устройствен план за изменение на уличната регулация между квартали 307 и 308 по плана на гр.Троян – Централна градска част.

Съгласно утвърдения Регулационен план между кв.307 и 308 е предвидена улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067. По отношение на тази улица регулацията е приложена частично, тъй като не е отчуждена част от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78. Същевременно в поземлени имоти с идентификатори 73198.505.86; 73198.505 87; 73198.505.175; 73198.505.176 е разрешено застрояване, съобразено с предвиденото по план, като в момента се обслужват чрез пешеходен мост над р.Бели Осъм, който не е предвиден за транспортна комуникация. Това временно статукво следва да намери своето окончателно решение, тъй като до поземлени имоти с идентификатори 73198.505.175 и 73198.505.176 няма гарантиран достъп, осигуряващ аварийни или спасителни дейности. Тези несъответствия налагат необходимостта от актуализация на Подробния устройствен план (ПУП – ПР), което е факт с влизане в сила на горецитираното решение на Общинския съвет – Троян.

С писмо изх. №И-РД-351/ 26.02.2018 год. Община Троян е предложила на Емил Мирчев да придобие частта от собственния му поземлен имот, попадаща в улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067, чрез покупко продажба, коeто той не е приел.

С оглед на това, Община Троян е предприела действия по принудително отчуждаване, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост, на част от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78, по кадастралната карта на гр.Троян, която част с площ от 232 кв.м., с проектен идентификатор 73198.505.583, попада в трасе на улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067 по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, от собственика на частта от имота Емил Мирчев.

Съгласно предвижданията на влезлия в сила План за регулация и застрояване, останалата част от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78, по кадастралната карта на гр.Троян попада в УПИ I-78,  отредено за индивидуално жилищно строително в кв.307.

Предвид на изложеното, на основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.1  и чл.206, ал.1 и ал.2 от Закона за устрийство на територията и влязъл в сила план за регулация и застрояване, одобрен с решение №203/ 30.06.2016 год. на Общинския съвет - Троян

 

НАРЕЖДАМ


1. ОТЧУЖДАВАМ, за изграждане на обект - публична общинска собственост, представляващ трасе на улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067 по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, част от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78 (седемдесет и три сто деветдесет и осем.петстотин и пет.седемдесет и осем) по кадастралната карта на гр.Троян, която част с площ от 232 кв.м. (двеста и тридесет и два квадратни метра), с проектен идентификатор 73198.505.583 (седемдесет и три сто деветдесет и осем.петстотин и пет.петстотин осемдесет и три) попада в трасе на улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067 по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, от собственика на частта от имота - ЕМИЛ МИРЧЕВ с ЕГН ********** и адрес: ******************************.

2. Определеното обезщетение в размер на 16 039 лв. (шестнадесет хиляди и тридесет и девет лева) ще бъде внесено по индивидуална сметка на правоимащия в „Райфайзен банк“ офис Троян. Изплащането му да започне от 01.04.2020 год.

3. Ако към момента на влизане в сила на настоящата заповед, отчуждения имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от Закона за общинската собственост.

4.  Частта от поземлен имот с идентификатор 73198.505.78, по кадастралната карта на гр.Троян, която част с площ от 232 кв.м., попада в трасе на улица с О.Т. 1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067, да бъде завзета след изплащане на обезщетението на собственика Емил Мирчев.

5. Настоящата заповед да се постави на определените за това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата й.

6. Заповедта да се връчи на ЕМИЛ МИРЧЕВ, служителите от дирекция “Общинска собственост и икономика” за сведение и изпълнение и на директора на дирекцията - за контрол.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Ловешки административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването й.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян