Начало Обявления Заповед № 639 от 06.06.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот находящ се на ул. “Георги С. Раковски“ №10 по кадастралната карта на гр.Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 639 от 06.06.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот находящ се на ул. “Георги С. Раковски“ №10 по кадастралната карта на гр.Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 11 Юни 2019 10:24

 

ЗАПОВЕД

639 / 06.06.2019 год.

 

С влязла с сила заповед №РД-02-14-262/ 10.10.1988 год. е одобрен План за регулация и застрояване на Централната градска част на гр.Троян.

В тази връзка Община Троян е одобрила Инвестиционен проект – „Реконструкция на участък от ул.“Г.С.Раковски“ за обособяване на паркоместа.

Целта на проекта е реконструкция, с която ще се създаде по-благоприятна комуникационно – транспортна обстановка и ще се осигурят паркоместа на ул.“Г.С.Раковски“.

Улицата започва от О.Т. 550 на „Т“ образното кръстовище с ул.“Димитър Икономов – Димитриката“ и завършва при „Кръстообразното“ кръстовище с ул.“Захари Стоянов“ при О.Т.1220, с дължина на участъка – 640 м.

Във връзка с реализирането на проекта „Реконструкция на участък от ул.“Г.С.Раковски“, Община Троян е придобила, чрез покупка от собственика, поземлен имот с идентификатор 73198.502.403 с площ от 90 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян.

Предвид на изложеното, на основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.1  и чл.206, ал.1 и ал.2 от Закона за устрийство на територията и влязъл в сила план за регулация и застрояване, одобрен със заповед №РД-02-14-262/ 10.10.1988 год.,

 

НАРЕЖДАМ


1. ОТЧУЖДАВАМ, за изграждане на обект - публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 73198.502.487 (седемдесет и три сто деветдесет и осем.петстотин и две.четристотин осемдесет и седем), с площ от 244 кв.м. (двеста четиридесет и четири квадратни метра), вид територия: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица; местонахождение: ул.“Георги С.Раковски“ №10 по кадастралната карта на гр.Троян, който имот попада в улица с О.Т. 505-506 и терен за озеленяване по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, от собствениците на имота: РАДКА ПЕЛОВСКА с ЕГН ********** и адрес: гр.Троян, ул.“**********”; ДОЧО СТОЕВ с ЕГН ********** и адрес: гр.Троян, ул.“**********“; МИЛКО СТОЕВ с ЕГН ********** и адрес: гр.Троян, ул.“**********“.

2. Определеното обезщетение в размер на 16 868 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева) ще бъде внесено по индивидуална сметка на правоимащите в „Райфайзен банк“ офис Троян. Изплащането му да започне от 01.04.2020 год.

3. Ако към момента на влизане в сила на настоящата заповед, отчуждения имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от Закона за общинската собственост.

4.  Поземленият имот с идентификатор 73198.502.487 (седемдесет и три сто деветдесет и осем.петстотин и две.четристотин осемдесет и седем), с площ от 244 кв.м. (двеста четиридесет и четири квадратни метра), вид територия: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица; местонахождение: ул.“Георги С.Раковски“ №10 по кадастралната карта на гр.Троян, който имот попада в улица с О.Т. 505-506 и терен за озеленяване по регулационния план на гр.Троян – Централна градска част, да бъде завзет след изплащане на обезщетението на собствениците.

5. Настоящата заповед да се постави на определените за това места в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата й.

6. Заповедта да се връчи на РАДКА ПЕЛОВСКА; ДОЧО СТОЕВ; МИЛКО СТОЕВ, служителите от дирекция “Общинска собственост и икономика” за сведение и изпълнение и на директора на дирекцията - за контрол.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Ловешки административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването й.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян