Начало Обявления Заповед № 653 от 07.06.2019 г. относно ПУП за поземлен имот няходящ се в местност „Белишки Орешак”, град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 653 от 07.06.2019 г. относно ПУП за поземлен имот няходящ се в местност „Белишки Орешак”, град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 10 Юни 2019 10:04

 

ЗАПОВЕД

653/07.06.2019 г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Решение № 8 от Протокол № 11 от 22.05.2019 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и заявление № ГА-04-26/21.05.2019 г. от „Балкантрейд” ЕООД и Мирослав Дочев

 

РАЗРЕШАВАМ

Изработване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 73198.12.19 (УПИ III-239 „За производствена и складова дейност) и 73198.12.20 (УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“, местност „Белишки Орешак”, град Троян, като се заличат УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“ и УПИ III-239 „За производствена и складова дейност“. За имоти с идентификатори 73198.12.19 и 73198.12.20 да се определят ограничителни линии на застрояване и да се даде отреждане „За производствена и складова дейност и трафопост“, със съответната матрица за предимно производствена зона (Пп).

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Да се представят предварителни договори с експлоатационните дружества плюс изходни данни за проектиране, или респективно документ, че имотът е надлежно захранен с ток и вода.

ПУП  да се изработи за сметка на заинтересованите лица, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PUP-PZ.pdf)ИзтеглиПУП към Заповед № 653 от 07.06.2019 г.793 Kb