Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-63 от 04.06.2019 г. относно ПУП за квартал 313 в град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-63 от 04.06.2019 г. относно ПУП за квартал 313 в град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 05 Юни 2019 09:47

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-63

гр. Троян, 04.06.2019 год.


Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Община Троян, област Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 44 от 04.06.2019 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план в строителен кв. 313. Квартал 313 се разделя на два нови квартала – 313 и 425, променя се трасето на улица с ОТ 561-920-921, гр. Троян, общ. Троян.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация”