Начало Обявления Обявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Добродан

Навигация

www.troyan.bg

Обявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Добродан Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 14 Май 2019 08:27

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява при условията на чл. 128, ал.2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ), че в Държавен вестник бр. 34 от 23.04.2019 е  обнародвано  на основание чл. 128, ал.1 и ал. 10 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ)   проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на с. Добродан  за имоти  с идентификатори 21590.58.116,  21590.500.1049, 21590.500.1050, 21590.500.790, 21590.500.791, 21590.500.792, 21590.500.793, 21590.500.730, 21590.51.48, 21590.69.16, 21590.69.19, 21590.69.24, 21590.69.25, 21590.69.30, 21590.69.31, 21590.800.1, 21590.800.2, 21590.800.3, 21590.800.4, 21590.800.5, 21590.800.6, 21590.800.7, 21590.800.8, 21590.800.9, 21590.800.12, 21590.800.14, 21590.800.16, 21590.800.17, 21590.800.18, 21590.800.22 и 21590.800.23, попадащи в стопанско – промишлена зона „Изток“ с. Добродан.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

Община Троян