Начало Обявления Уведомление до наследниците на Мита Стойкова Чернокожева, собственик на поземлен имот в местност "Добрешко", с. Балабанско, община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление до наследниците на Мита Стойкова Чернокожева, собственик на поземлен имот в местност "Добрешко", с. Балабанско, община Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 18 Април 2019 11:20

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.1, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

наследниците на Мита Стойкова Чернокожева - собственик на поземлен имот с идентификатор 02302.137.19, с площ от 3499 кв.м., вид територия: Горска; начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора; местонахождение: местност “Добрешко“, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, че за част от имота с площ от 191 кв.м., с проектен идентификатор 02302.137.65, попадаща в СОЗ – пояс I на каптирани извори „Шошковци“, предстои процедура по отчуждаване, по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Стойността на паричното обезщетение е в размер на 222 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян