Начало Обявления Заповед № 402/12.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 402/12.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 12 Април 2019 11:14

 

З А П О В Е Д

402/12.04.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-4/22.01.2019 год. от ЕТ „Рудикс - Румен Караниколов“ от гр. Троян

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот 73198.503.651, попадащ в парцел ХVІІ-6055 „За производствена дейност и складове” и поземлен имот 73198.503.652, попадащ в парцел ХVІІІ-6055 „За производствена дейност и складове” в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ): ХVІІ-651 „За производствена дейност и складове” и ХVІІІ-652 „За производствена дейност и складове” в кв. 174 с обособена устройствена зона -„Предимно производствена - Пп” с показатели: плътност на застрояване - до 80 %; коефициент на интензивност - до 2,5; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване-свободно и свързано.

Транспортен достъп до имотите по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PUP_ET- RUDIKS_compressed.pdf)ИзтеглиПУП към заповед № 402/12.04.2019 г.282 Kb