Начало Обявления Заповед № 396/11.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 396/11.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 11 Април 2019 11:11

 

З А П О В Е Д

396/11.04.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2, чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 5 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-17/18.03.2019 год. от Милен Пенков, гр. Троян

 

О Д О Б Р Я  В А М:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.211, попадащ в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-211 „За обществено обслужване”.

Устройствени показатели:  Зона – Оо; Застрояване – свободно; Плътност = max 60%;  Кинт = max 1,2; Озеленяване = min 40%.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PUP_501-211_compressed.pdf)ИзтеглиПУП към заповед № 396/11.04.2019 г.172 Kb