Начало Обявления Заповед № 381/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за имот попадащ в кв. „Кнежки лъг и Василевско”, град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 381/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за имот попадащ в кв. „Кнежки лъг и Василевско”, град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 09 Април 2019 13:51

З А П О В Е Д

№ 381/09.04.2019 г.

 

На основание чл. 150, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Решение № 9 от Протокол № 7 от 20.03.2019 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и заявление № ГА-04-6/20.03.2019 год. от „Троянска скара“ ООД

Р А З Р Е Ш А В А М

Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор 73198.508.445, попадащ в УПИ ХII – 289,440 „За преработка на гъби“ в кв. 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско”  на гр. Троян , като се обособи УПИ ХII – 445 с отреждане „За производствена и складова дейност“.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Да се представят документи, гарантиращи инфраструктурното осигуряване – захранване с електрически ток и питейна вода. Да се предостави информация на магнитен носител (CD).

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 354/05.04.2019 г.