Начало Обявления Обявление от Държавен вестник бр. 105 от 18.12.2018г

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от Държавен вестник бр. 105 от 18.12.2018г Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 21 Декември 2018 00:00

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 105 от 18.12.2018г. е  обнародвано:

„Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на с. Добродан за имоти с идентификатори 21590.58.116, 21590.500.1049, 2159 0. 50 0.1050, 2159 0. 50 0.79 0, 2159 0. 50 0.791, 21 59 0. 5 0 0.79 2, 21 59 0. 5 0 0.79 3, 21 59 0. 5 0 0.73 0, 21590.51.48, 21590.69.16, 21590.69.19, 21590.69.24, 21590.69.25, 21590.69.30, 21590.69.31, 21590.800.1, 21590.800.2, 21590.800.3, 21590.800.4, 21590.800.5, 21590.800.6, 21590.800.7, 21590.800.8, 21590.800.9, 21590.800.12, 21590.800.14, 21590.800.16, 21590.800.17, 21590.800.18, 21590.800.22 и 21590.800.23, попадащи в стопанско-промишлена зона „Изток“ – с. Добродан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.”

 

инж. Николай Хитров

Началник на отдел “ТСУ, кадастър и регулация”