Начало Обявления На вниманието на Диана Христова Недева, Анна Недева, Христо Пенков Недев и Николай Пенков Недев (наследници на Пенко Цочев Дудевски).

Навигация

www.troyan.bg

На вниманието на Диана Христова Недева, Анна Недева, Христо Пенков Недев и Николай Пенков Недев (наследници на Пенко Цочев Дудевски). Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 13 Ноември 2018 10:55

О Б Я В Л Е Н И Е

№   Об-ТСУ-КР-124

гр. Троян,   09.11.2018 г.

 

 

Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.583 и 73198.514.150 по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане  „За жилищно застрояване и обществено обслужване“.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесетдневен срок от датата на публикуване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел

„ТСУ, кадастър и регулация“