Начало Обявления На вниманието на собствениците и наследниците на самостоятелни обекти в поземлен имот 73198.502.559 (гр. Троян, ул. "Опълченска" №№ 9,9а,11,13 и ул. "Димитър Икономов - Димитриката" №№ 47,49)

Навигация

www.troyan.bg

На вниманието на собствениците и наследниците на самостоятелни обекти в поземлен имот 73198.502.559 (гр. Троян, ул. "Опълченска" №№ 9,9а,11,13 и ул. "Димитър Икономов - Димитриката" №№ 47,49) Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 26 Октомври 2018 08:51

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-ТСУ-КР-105.

гр. Троян, 03.10.2018 год.

 

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 1124/28.09.2018 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на регулационния план (ПУП - ПР за ЧИРП) за поземлен имот с идентификатор 73198.502.559 - общинска собственост, попадащ в парцел IV „За групово и кооперативно жилищно строителство“, кв. 193 по регулационния план на гр. Троян, като се обособяват УПИ IV-559, V-559 и VI-559, отредени „За жилищно строителство с височина до 15 м“.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата  на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

 


ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация”