Начало Обявления Обявление от държавен вестник от 21,08,2018г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от държавен вестник от 21,08,2018г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 21 Август 2018 08:23

 

О Б Я В А

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 67 от 14.08.2018г. са обнародвани:

  1. РЕШЕНИЕ № 766 от 26 юли 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 16 от 11.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПРЗ за ЧИЗРП) за имоти с идентификатори 05445.150.3812, 05445.150.117 и 05445.150.3006, като се изменя частично уличната регулация на улица в участъка на о.т. 179-180-181 и о.т. 306-182 и се обособява нов строителен квартал № 106 и урегулиран поземлен имот (УПИ) І-3006, отреден „За обществено обслужване“, с показатели: устройствена зона за новообособения УПИ „Обществено обслужване“, плътност на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 30 %; застрояване – свободно. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков.

  1. РЕШЕНИЕ № 767 от 26 юли 2018 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 16 от 11.07.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация за частично изменение на уличната регулация (ПР за ЧИУР), заедно със схеми на техническата инфраструктура: Водоснабдяване и канализация и Електрозахранване, в обхвата на вилна зона „Чифлик – басейна“. Графичната част на проекта е неразделна част от настоящото решение. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч

Председател:  П. Пенков

 

ОТ ОБЩИНА ТРОЯН