Начало Обявления Обявление от държавен вестник от 23,04,2018г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от държавен вестник от 23,04,2018г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 23 Април 2018 15:19

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) обявява при условията на чл. 61, ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/ за наследниците на Айше Юсеинова Усова – собственици на имот с идентификатор 15703.122.183 съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Голяма Желязна, че със заповед № 481/19.04.2018г. на Кмета на Община Троян е одобрен проект на подробен устройствен - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 15703.505.748, 15703.505.747, 15703.505.754 и 15703.505.752, парцели V-748, VІ-748, VІІ-749 и VІІІ-754, кв. 101, с. Голяма Желязна, като се обособяват два нови УПИ V-748,747,752, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване” и VІ-747,752,754, отреден „За жилищно строителство”, с показатели:  Зона – Жм; Застрояване-свободно; Височина –до 10,00 м.; Плътност = max 60%;  Кинт = max 1.2; Озеленяване = min 40%.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

ОТ ОБЩИНАТА