Начало Обявления Обявление от държавен вестник бр. 33 от 17,04,2018г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление от държавен вестник бр. 33 от 17,04,2018г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 18 Април 2018 13:58

 

 

 

О Б Я В А

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 33 от 17.04.2018г. е обнародвано  Решение № 669 от 29 март 2018 г. –  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ и Решение № 9 от протокол № 1 от 10.01.2018 г. на Общинския експертен съ- вет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на план за регулация за частично изменение на уличнорегулационния план (ПР за ЧИУРП) на ул. Стоян Българенчето в обхвата на ОТ 305-308-309-314-315-316-318-319- 320-321-322-324-325-328-342-341-344, с. Бели Осъм, община Троян.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ ре- шението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

Председател: П. Пенков

ОТ ОБЩИНА ТРОЯН