Кметът Михайлова подписа договор с фирмата-изпълнител за Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ Печат
Новини - Актуални
Четвъртък, 16 Януари 2020 18:04

На 8.01. кметът Михайлова подписа договор с изпълнителя на проекта за реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ - „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представляван от Бончо Бонев.

Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ е подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Разработката на Техническия проект за обект: „Реконструкция ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, обхваща улица „Стефан Караджа“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Симеон Велики“. Съществуващата ширина на уличното платно и тротоарите е променлива, като моментната настилка на тротоарите е от бетонови плочи, а уличното платно с асфалтова настилка. Съгласно проектната разработка, СМР на улицата е разделена на пет етапа. Максималният надлъжен наклон е 14,77%, а минималният е 1,16%. В участъка оформен между улици „Незабравка“ и „Здравец“ в момента уличната настилка е реализирана със скални павета, като в проектната разработка е предвидено да се изпълни нова улична основа и асфалтова настилка. Проектът предвижда изпълнение на улични и тротоарни настилки, като те са с променлива ширина. Предвидено е да се положат нови бетонови бордюри 15/25/50 см. Тротоарните площадки се предвижда да се изпълнят от вибропресовани бетонови плочи. В зоната на  кръстовищата е предвидено да се изпълнят рампи за хора с увреждания с максимален наклон до 5%. Запазва се съществуващото отводняване на улицата с дъждоприемни оттоци, като се предвижда подмяна на дъждоприемните решетки. Предвидена е подмяната на ревизионни чугунени  и стоманобетонови капаци на ревизионни шахти.

Дължината на работния участък е 798.74 м., а площта на улично платно – 5 870 кв. м. Тротоарите, по които ще бъде работено, са с площ – 3 660 кв. м., а дължината на бордюрите - 1 710 м. Фирмите-изпълнители, избрани след провеждане на процедури съгласно Закона за обществени поръчки, са: Авторски надзор – „ЛАЛЕВ ЛСЛ“ ЕООД, гр. Троян, представлявано от инж. Любомир Лалев; Строителен надзор – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ гр. София, представлявано от инж. Кънчо Паскалев. Стойност на СМР – 440 336,39 лв. без ДДС или 528 403,66 лв. с ДДС.