Начало Новини Всички Очаква се УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да обяви процедура за подбор на проекти енергийна ефективност. Община Троян започна предварителни консултации

Навигация

www.troyan.bg

Очаква се УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да обяви процедура за подбор на проекти енергийна ефективност. Община Троян започна предварителни консултации Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 19 Ноември 2019 08:59

Предстои Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) да обяви процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, с вероятен краен срок за кандидатстване: 27 март 2020 г. Процедурата е насочена към продължение и надграждане на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради. Видимите резултати в Троян от приключилите дейности по първата процедура (включваща 21 броя жилищни сгради и 5 обществени сгради), стартиралите дейности по втората процедура (включваща 2 броя жилищни сгради и 1 обществена сграда), а също така и завършените 5 многофамилни жилищни сгради (МЖС) по Националната програма за енергийна ефективност, провокират засилен интерес към програмата.

  • Териториален обхват - 28 населени места, между които и град Троян;
  • Общ размер на средствата по процедурата – 20,75 млн. лв.;
  • Минимален допустим размер на БФП за всеки индивидуален проект – 200 000 лв.;
  • Максимален допустим размер на БФП за всеки индивидуален проект - 1 500 000 лв.;
  • Крайни получатели на помощта са собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците (СС) по реда за Закона за управление на етажната собственост. Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Общината като подават заявление по образец.
  • Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване: многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града; многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Гражданите могат да консултират всички допустими инвестиционни дейности за финансиране, с експертите от Община Троян.

За разлика от първата процедура, в която община Троян беше конкретен бенефициент, по настоящата процедура, по подобие на миналогодишната, проектните предложения на 28-те общини се състезават на конкурентен принцип по посочените по-горе показатели, поради което проектите на община Троян може да не получат финансиране. Това означава, че ако общината вложи ресурси за обследвания и проектиране, средствата няма да бъдат възстановени. Предвид изложеното общината счита за незаконосъобразно разходването на общински публичен ресурс за частни сгради. Поради завишения интерес от страна на гражданите и при наличие на отворена процедура, бихме искали да дадем възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на обект в жилищна сграда да участва в подобен проект.

Заявления за интерес и финансова помощ, подадени от СС, следва да бъдат придружени от: Обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и технически/работен проект, и КСС към него (за обект в пълна степен на проектна готовност), и комплексен доклад за оценка на съответствието (за обекти първа, втора, трета категория); или Обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и идеен проект, и обобщена КСС по окрупнени показатели; или Обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, заверени от правоспособен проектант, и обобщена КСС по окрупнени показатели.

Община Троян заявява готовност да консултира всяко сдружение относно допустимостта на сградата, както и по отношение на изискванията, свързани с изготвянето на техническо и енергийно обследване, и инвестиционен проект.

За повече информация и въпроси може да се обръщате на телефони: 0670 6 80 16 – Вера Добрева – директор на дирекция „Планиране и проекти“; 0670 6 80 32 – Снежина Табакова – главен експерт „Планиране и проекти“; 0670 6 80 19 – инж. Полина Павлова – главен експерт „Строителство“.