Начало Новини Всички Концесия за строителство и управление – „Център за рекреация и отдих с. Шипково, община Троян“

Навигация

www.troyan.bg

Концесия за строителство и управление – „Център за рекреация и отдих с. Шипково, община Троян“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 12 Септември 2019 09:15

Снимката е илюстративна

 

През 2014 г., с Решение № 421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г., на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост минералната баня и минералният басейн в с. Шипково.

Очакванията на хората за бързото им привеждането в годност за експлоатация не се оправдаха. Необходимостта от значителни средства за инвестиция, с които общината не разполага, както и невъзможността за привличане на европейско финансиране, доведоха до това, че басейнът се отдава под наем само за сезона с козметичен ремонт от наемателя, а минералната баня продължава да не работи. След редица обсъждания на експертно ниво и в Консултативния съвет за икономическо развитие на Община Троян, беше определена формата на публично-частно партньорство – концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян.

Със свои решения № 775/27.09.2018 г. и № 888/28.03.2019 г. Общинския съвет – Троян прие план за действие за общинските концесии на територията на община Троян, който за 2019 г. предвижда концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян.

Със своя заповед № 332/01.04.2019 г. кметът на Община Троян инициира служебно възлагането на концесията и започването на подготвителни действия.  Подготвителните действия включваха изработването на: технически, финансово-икономически и правен анализи; обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията; проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия; проект за обявление за откриване на процедурата; проект на документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесията; проект на концесионния договор.

Съгласно изискванията на Закона за концесиите, обосновката на концесията е съгласувана от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция „Национална сигурност“. Съгласувани са от специализираната дирекция на Администрацията на министерски съвет на решението за откриване на процедура за определяне на концесионер, обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията, както и обосновката на концесията.

На сесията през месец септември предстои общинският съвет да вземе решение за откриване процедурата за определяне на концесионер на концесия за строителство и управление – „Център за рекреация и отдих с. Шипково, община Троян“.

Някои от основните параметри на концесията са следните:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.

Вид на концесията - за строителство и управление с предмет:

- строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;

- управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години.

Прогнозна стойност на концесията - 20 043 000 лв.

Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването и в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.