Начало Новини Всички Покана във връзка с проект "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите"

Навигация

www.troyan.bg

Покана във връзка с проект "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 05 Септември 2019 16:30

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Троян има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект „Нова грижа в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, която ще се проведе на 10.09.2019 г. (вторник) от 14:45 часа в сградата на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства на ул. „34-ти Троянски полк“ № 42 (до ДГ „Осми март“).

 

Ще се радваме да бъдете наши гости.

 

С уважение,

Донка Михайлова
Кмет на община Троян

 


Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.