Начало Новини Всички Покана във връзка с проект "Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян"

Навигация

www.troyan.bg

Покана във връзка с проект "Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян" Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 05 Септември 2019 16:16

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Троян има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по приключване дейностите на проект № BG16RFOP001-5.001-0013  „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, финансиран по Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ г., която ще се проведе на 10.09.2019 г. (вторник) от 14:30 часа в сградата на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства на ул. „34-ти Троянски полк“ №42, (до ДГ „Осми март“).

 

Ще се радваме да бъдете наши гости.

 

С уважение,

Донка Михайлова
Кмет на община ТроянТози документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.