Проект BG05M9OP001-2.019-0005 "Нова грижа в община Троян" Печат
Новини - Актуални
Понеделник, 02 Септември 2019 15:55

 

Процедура: BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Бенефициент: Община Троян.

Срок на изпълнение на проекта: 52 месеца, считано от 01.09.2019 г.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.019-0005-С01.

Стойност на проекта: 1 588 410,00 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕСФ или 1 350 148,50 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 238261,50 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Община Троян сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“КОМПОНЕНТ 1 за изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“.

Основна цел на проекта е да подкрепи процеса по деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж до достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности, чрез предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства на територията на община Троян с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна, за представителите на целевите групи децата и младежите в риск, включително с увреждания и техните семейства.

Центърът ще осигури целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно, а именно: информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и др. според индивидуалните потребности на потребителите.

Проектът предвижда следните дейности по провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП, подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, оборудване и обзавеждане на помещения в услугата, закупуване на специализирано транспортно средство, предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Ще се изпълняват и дейности за организация и управление, информация и комуникация. Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции - МТСП, МОН, МЗ, ДАЗД и АСП.


 

Проект: BG05M9OP001-2.019-0005 "Нова грижа в община Троян"