Начало Новини Всички Информация за разпределяне на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд

Навигация

www.troyan.bg

Информация за разпределяне на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 12 Март 2018 09:17

Информация за разпределяне на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд


Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) се предоставят за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

В ЗСПЗЗ също така е разписано ежегодно към 1 февруари да се извършва проверка за спазване на условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. В случай, че проверката установи, че в даден животновъден обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни или е заличена регистрацията на животновъдния обект, договорите за наем или аренда следва да се прекратят. Когато в хода на проверката се констатира, че в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към датата на сключването на договора за наем или аренда, договорът се изменя, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните. В момента такава проверка се извършва от служители от Общинска администрация Троян, съгласно Заповед № 70/ 24.01.2018 г. на кмета на Община Троян. Проверяват се 190 броя договора за наем и аренда на земи от ОПФ с НТП пасища, мери и ливади, с които са предоставени 28 000 дка на животновъди от община Троян, отглеждащи 3160 броя говеда, 387 бр. коне, 5 бр. биволи, 3250 бр. овце и 787 бр. кози.

През настоящата 2018 година за пети пореден път, с оглед задоволяване потребностите от пасища и ливади на животновъдите от община Троян, ще бъдат разпределени общински пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Поземлените имоти са определени с Решение № 622 от 08.02.2018 г. на Общинския съвет – Троян, на база списък подготвен от Общинската администрация, съдържащ 13255 броя имота.

Списъкът е обявен на интернет страницата на Община Троян и е предоставен на кметовете по места. Правоимащите лица, желаещи да кандидатстват за ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване, трябва да подадат Заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март.

Протоколите от предстоящото пето разпределение ще бъдат обявени съгласно регламентирания в ЗСПЗЗ срок, а именно до 1 май 2018 год., като договорите ще се сключват за срок от 5 до 10 стопански години, считано от началото на стопанската 2018/2019 година.

 

 

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"