Начало Новини Всички Старт на дейностите по подобряване на енергийната ефективност на пожарната служба в града

Навигация

www.troyan.bg

Старт на дейностите по подобряване на енергийната ефективност на пожарната служба в града Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 28 Септември 2017 15:17

 

СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ГРАДА

 

Кметът на Троян Донка Михайлова и Главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” дадоха символичен старт на дейностите по подобряване на енергийната ефективност на пожарната служба в града. На старта на инициативата присъстваха още областният управител на Ловеч Георги Терзийски; заместникът му Бойко Пъдарски; депутатът Иван Миховски; директорът на Регионалната дирекция ПБЗН – Ловеч, комисар Владимир Кацарски; началникът на РС ПБЗН- Троян – гл. инспектор Иван Шайлеков; представителят на Областен информационен център на EU Funds

- Ловеч Крум Цветков и други гости.

Кметът Донка Михайлова заяви, че Общината реализира проекти за енергийна ефективност на всички значими публични сгради, но само сградата на пожарната служба не е общинска собственост. Сградата на РС ПБЗН – Троян е много важна за всички жители на общината, защото по този начин те засвидетелстват уважението си към хората, които всекидневно спасяват животи. Община Троян трябва да направи необходимото, за да предостави по-добри условия за работа, които ще подобрят енергийната ефективност, ще повишат комфорта в сградата, ще намалят разходите за енергия. Бяха представени фирмата изпълнител на строителството, както и фирмата упражняваща строителния надзор.

Главен комисар Николов заяви, че сътрудничеството между Регионална дирекция ПБЗН – Ловеч и община Троян е пример за отлично взаимодействие между институциите и за постигане на видими резултати. Той сподели убеждението си, че подобряването на условията на труд и подготовка на служителите със сигурност ще има силно мотивиращ ефект върху тяхната работа.

Началникът на троянските пожарникари благодари на всички и разказа как е възникнала тази сграда.

Ръководителят на екипа за управление на проекта инж. Мария Василева представи основните акценти в проекта, целите и предвидените дейности. А те са повишена енергийна ефективност на обществената сграда на държавна администрация, находяща се в гр.Троян , ул. „Г.С. Раковски“ №1 и достигане на клас „В” на енергопотреблението на сградите, в съответствие с целите на настоящата процедура. Проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1 се изпълнява в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0015-С01 от 01.09.2016 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 721 323,44 лв., от които европейско финансиране 613 124,92 лв. и национално съфинансиране 108 198,52 лв. Дейностите по енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще подобрят условията на живот.

 

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г.С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..