Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Отдел “Местни приходи” през изминалата 2012 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 14 Януари 2013 08:38

Три са основните фактори, оказали влияние върху работата на отдел “Местни приходи” през изминалата 2012 година: установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси продължи в условията на икономическа и финансова криза и свиване на бизнеса; въвеждането на нов програмен продукт, който спомогна за оптимизиране на работата; зачестяване на случаите на фирми с обявена процедура по несъстоятелност, което намали възможността натрупаните задължения да бъдат погасени.

Към 31.12.2012 г. от отдел “Местни приходи” са събрани 4 219 х.лв. приходи от данъци и такси. Те са с 305 х.лв. повече от събраните през 2011г.

През изминалата година в отдела беше внедрен нов програмен продукт за администриране на местните данъци и такси. Бяха установени лица, декларирали повече от едно “основно жилище”. Данъкът се преизчисли съобразно действащите нормативни документи. Събрани са 61 х.лв. данък върху недвижимите имоти повече спрямо събраните предходната година.

Приходите от данък върху превозните средства са изпълнени и са събрани 791 х.лв., от които 265 х.лв. данъци за минали години.

Единствената община сме, която в началото на 2012 година намали местни данъци – върху МПС, с 5% е намален патентният данък за малкия бизнес, със 7% са намалени месечните наемни цени на всички имоти общинска собственост, наемите и арендните вноски няма да бъдат актуализирани с ръста на МРЗ, освободени от такса смет са гражданските организации, които работят на територията на общината и ползват безвъзмездно общински имоти.

През 2012г. са издадени 1 539 актове за установяване на задължения по декларации, като е съблюдавано правилото за 5-годишна давност по ДОПК, в това число за данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци 327 бр., за данък върху превозни средства 1 011бр., патентен данък 129 бр. и туристически данък 72 броя.

Преписките на неплатилите в срока за доброволно плащане се предават на публичен изпълнител за предприемане на действия по принудително събиране.

През изтеклата година са обслужени 15 200 клиенти, като са приети и обработени 8 953 броя преписки / декларации, искания и заявления/.

За удобство на гражданите на общината, отдел “Местни приходи” работи с непрекъснато работно време от 8.00 – 17.30ч., без обедна почивка. Сформиран е Информационен център за оказване на съдействие при попълване на декларации и искания за данъчни оценки, както и тяхното приемане и обработка. Няма регламентирано работно време с граждани и фирми и достъпа до служителите на отдела е неограничен.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността