Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 345 / 23.03.2015 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Петък, 27 Март 2015 08:28

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и чл. 4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /ДВ,бр.65/1996г./, с цел осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавяния на територията на община Троян,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища – публична общинска собственост на територията на община Троян.

2. Къпането и плуването може да се извършва само на охраняеми водни площи на територията на община Троян, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3. Собственици, арендатори и концесионери на водни площи да обезопасят с лесно забележими знаци, табели и оградни мрежи, забраняващи къпането, на които се посочва конкретната опасност (голяма дълбочина, дънни ями, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др.).Табелите да се поставят на разстояние не по-голямо от 200м между тях. Повредени табели незабавно да се възстановяват.

4. Собствениците на плувни басейни, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на 2015 г. да подадат заявления до кмета на община Троян с необходимите документи за издаване на разрешение за ползване на басейна.

5. Проверка на плувните басейни през летния сезон на 2015 г. за съответствие между подадените документи за издаване на разрешение за ползване на басейните и действителната готовност на място да се извърши от междуведомствена комисия с участието на представители на община Троян, РЗИ – Ловеч, БЧК – Ловеч и РУ“Полиция“ – Троян, която ще бъде сформирана с нарочна заповед на кмета на община Троян.

6. Сроковете за подаване на документи и проверката на плувния басейн от комисията са както следва:

  • подаване на заявление в община Троян за проверка на готовността за разкриване и въвеждане в експлоатация на открит и закрит плувен басейн – от датата на издаване на настоящата заповед.
  • краен срок за подаване на заявления в общината – 30.04.2015 г.
  • проверка от комисията на готовността за разкриване на плувния басейн – 14 дневен срок от датата на подаване на заявлението.

7. Резултатите от проверката на комисията да се отразяват в констативен протокол и санитарния журнал на обекта.

8. При липса на нарушения се издава разрешително за ползване на плувния басейн през сезон 2015 г. под пореден регистрационен номер и се подписва от кмета на община Троян.

9. Юридически и физически лица, извършващи изкопни и строително-монтажни дейности, незабавно да обезопасяват открити канали, изкопни ями, кладенци и други площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120см.

10. Кметовете и кметските наместници, директорите на училища и детски градини да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за безинцидентно къпане и плуване за сезон 2015 г.

11. Общинската комисия за контрол по изпълнение на Наредбата да извършва системни проверки на водните басейни, да връчва предписания на стопаните и да налага най-строги санкции на нарушителите съгласно действащата нормативна уредба или преустановяване ползването на водните обекти.

12. Лицата, които нарушат разпоредбите на Наредбата носят административно-наказателна отговорност по чл. 32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

13. Началникът на РУП – Троян да съдейства за осигуряване на обществения ред в и около местата за къпане:

  • да осигурява взаимодействие с лечебните заведения за помощ при инциденти;
  • да оказва съдействие при извършване на проверки по обезопасяване на водните площи;
  • при нещастни случаи незабавно да се информират разследващите органи за името на лицето, мястото, датата и часа на произшествието и се търси отговорност на собствениците на водните площи.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нели Стайкова – Секретар на община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на БЧК-Ловеч, РЗИ-Ловеч, РУП, собствениците и ползвателите на водните обекти, и кметовете, и кметските наместници на населените места за изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масова информация, да се публикува на сайта на общината и да се постави на информационното табло в община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян