Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за включване в проект „Нови възможности за грижа“ Печат Е-мейл
Четвъртък, 26 Март 2015 14:08

 

Предстои сключване на партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Троян за реализиране на Проект „Нови възможности за грижа“ (за услугата „личен асистент“). АСП е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Община Троян ще получи 4800 часа месечен лимит, който ще бъде разпределен на 30-40 лица след индивидуалната оценка на потребностите им.

Проектът се реализира на територията на цялата страна и е с общ бюджет 64 966 534,16 лв., в т.ч. 55 221 554,04лв. са средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на 9 744 980,12 лв.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

Продължителността на проекта е 13 месеца, до април 2016г. Срокът за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ е 10 месеца.

От 27.03.2015г. до 09.04.2015г. в стая № 34 на общинска администрация Троян ще се извърши прием на документи от кандидат-потребители, лични асистенти и медицински специалисти. От 30.03.2015г. на сайта на община Троян ще бъдат достъпни бланки на документите за кандидатстване, както и списък на изискуеми документи за включване в проекта.

За контакти тел.: 0670 68034 В. Даскалова, главен експерт „Социална и здравна политика“ в общинска администрация.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.