Начало Местни приходи Декларации по ЗМДТ

Навигация

www.troyan.bg

Декларации по ЗМДТ Печат Е-мейл
Отдели - Местни приходи
Сряда, 16 Март 2016 16:02

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)


I. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларацията се подава от данъчно задължените лица по ЗМДТ, а това са: собствениците на облагаем с данък недвижим имот; лицето, накоето е предоставено правото на управление на държавни или общински имоти; ползвателят – предприятие,когато е учредено вещно правона ползване; концесионерът – при учредено право на концесия.
 • Декларация се подава при:
  • придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
  • предоставяне на право на управление върху държавен или общински имот;
  • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот напредприятие;
  • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
  • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което имазначение за определяне на данъка;
  • подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесиявърху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
 • Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити /с изключение на придобитите от предприятия/ по възмезден илибезвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност.
 • При придобиване на имот по наследство декларация се подава в шестмесечен срок.
 • Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

 

2. Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, постановление за възлагане и др.;
 • Копие на удостоверение за наследници / при наследство /;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация / при ново строителство /;
 • Копие от акт за смърт – при починал ползвател;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице и когато не е попълнено пълномощното в декларацията.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкътсе заплаща в двумесечен срок от придобиването.

 

II. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

 

1. Кой и кога подава декларация?

 • Декларация се подава при:
  • настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите,в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ ;
  • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „ основно жилище“ за имот, за който е подаденапреди 1-ви януари 2019г. За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
  • Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство презпреобладаващата част от годината.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право наползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

2. Необходими документи:

 • Копие от Решение на ТЕЛК/ НЕЛК

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

III. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

 

1. Кой и кога подава декларация?

 • При откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или технизаконни представители.
 • Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
 • При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината попоследното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото мув страната.
 • Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

2. Необходими документи:

 • Копие на удостоверение за наследници / при наследство / или копие на завещание при подаване на декларацията от заветник ;
 • Други документи в зависимост от това, какво включва наследственото имущество ;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане:

 • Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
 • Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала натърговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да сеначислява след изтичане на 2-месечния срок .

 

IV. Облагане с данък при придобиване на имущества

 

Срокове за плащане :

 • Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчнозадълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
 • Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, както и къммомента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
 • При безвъзмездно придобиване на имущество,без гореизброените случай, лицата получили имущество, заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

 

 

V. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

 

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
 • Декларация се подава в следните случаи:
  • пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.
  • пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
  • собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
  • са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

2. Необходими документи:

 • Документ за придобиване/договор, фактура, превод на документите на български език от лицензиран преводач-при придобиване на превозното средство от чужбина/
 • Копие на свидетелство за регистрация / част І /, издадено от сектор „ Пътна полиция ”;
 • Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - когато няма налична информация в общината;
 • Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача за времето до края на календарната година /;
 • Копие на решение на ТЕЛК за лек автомобил до 117,64 КW и обем на двигателя до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 % ; При съсобственост от данък е освободена само частта на лицето с намалена работоспособност.
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Ползвани облекчения:

 • За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологичните категории „Евро4 “, определения данък превозни средства се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващи на екологични категории по – високи от „Евро4“ - с 60 на сто намаление от определения данък.
 • За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения данък.
 • Лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW е осводен от данък. Когато автомобила е в съсобственост на няколко лица, от данък е освободена частта на лицето с намалена работоспособност.
 • Освободени са от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение.
 • Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

VI. Декларация по чл.61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

1.Кой и кога подава декларация ?

 • Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности,се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

 • Данъчните декларации се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
  • Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
  • В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
  • Лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
  • При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
  • Лицата подават данъчна декларация и при регистрация и преминаване по Закона за ДДС през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата.

2. Необходими документи:

 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3.Ползвани облекчения:

 • Физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 • Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 • Физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 • Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

4. Срокове за плащане:

 • Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

- до 31 януари;

- до 30 април;

- до 31 юли;

- до 31 октомври.

 • Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.
 • Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

 

VII. Декларация по чл.61 р от ЗМДТ за облагане с годишен туристически данък

 

1. Кой и кога подава декларация?

 • Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
 • Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

2. Необходими документи:

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3.Срокове за плащане :

 • Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

VIII. Декларация по чл.61х от ЗМДТ

 

1. Кой и кога подава декларация ?

 • Декларацията се подава от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници.
 • Декларацията се подава при:
 • започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от ЗАП;
 • прекратяване на дейността;
 • промени във вече декларирани обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили- в 7- дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

2.Срокове за плащане:

 • Изчисленият от задълженото лице данък се заплаща преди издаването на разрешението по чл.24а, ал.1 от ЗАП.

 

IX . Декларация по чл.71 от ЗМДТ

 

1.Кой и кога подава декларация ?

 • Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя в срок от първи ноември до края на предходната година.
 • Необходимо е имота да не се използва црез цялата година от никой от съсобствениците/ ползвателите и декларацията да е подписана от всички съсобственици / ползватели.

2.Необходими документи :

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.
 • Идентификационните клиентски номера на партидите за ползване на електрическа енергия и вода .

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

X . Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 

1. Кой и кога подава декларация ?

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

2. Необходими документи :

Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

 • Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАВАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

I. Декларация по чл.19 за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

 

1.Кой и кога подава декларация ?

 • Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата подават декларация и заявление от 1 до 31декември на предходната година. В същия срок лицата заявяват броя, вида и доставката на необходимите съдове като подават заявление по образец в ОП „ Комунални услуги“.
 • За придобитите през годината имоти и за новопостроените сгради, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията и заявлението се подават в двумесечен срок от придобиването им, съответно разделянето/обединяването им..
 • В декларацията и заявлението се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването им.
 • В случай на преобразуване на юридическото лице или едноличен търговец, правоприемникът може да подаде декларация и заявление в двумесечен срок от придобиването им.
 • За имоти, включващи места за настаняване таксата се определя служебно от органите по приходите въз основа на издадена заповед за категоризация, както следва:

- с капацитет от три до девет стаи включително – за една кофа;

- с капацитет от десет до двадесет и пет стаи включително – за един съд за отпадъци тип „ Бобър“;

- с капацитет над двадесет и пет стаи – за три съда за отпадъци тип „ Бобър“.

Таксата за битови отпадъци за имоти, включващи места за настаняване може да се определи и въз основа на декларация и заявление, подадени за повече или по- големи от съответните съдове по чл.19а, ал. 2 от Наредба № 7. В тези случаи се декларират само допълнителните съдове.

 • Не се допуска деклариране на кофа/ и/ за смет за имоти, категоризирани като заведения за обществено хранене и развлечения с капацитет повече от тридесет места.

2. Необходими документи :

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

3. Срокове за плащане :

 • Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

II. Декларации по чл. 20 , свързани с ползването на облекчения за заплащането на такса битови отпадъци

 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата с намалена работоспособност подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаването на решението на ТЕЛК/НЕЛК.
 • За имот, който е основно жилище на лице, което е доброволец по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец в срок от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година, като прилагат служебна бележка, издадена от Община Троян.
 • Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението. Сключилите граждански брак през годината подават декларация в двумесечен срок от датата на сключването му.
 • Лица, които са действащи планински спасители и притежават талон за правоспособност, издаден от Дирекция Планинска Спасителна Служба при БЧК ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който им е основно жилище, като подават декларация по образец в срок от 1-ви до 30- ти ноември на предходната година като прилагат служебна бележка от ПСС при БЧК.
 • Ползвателите на предоставени за безвъзмездно ползване имоти- собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в двумесечен срок от датата на учредяване на правото на ползване.
 • Лицата, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот- собственост на Община Троян предявяват правото си на освобождаване чрез подаване на декларация по образец в двумесечен срок от датата на предоставяне.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДИ


 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 14 от ЗМДТ

- Заявление по образец ;

- Копие на съответния документ - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение ;

- Пълномощно, когато заявлението не се подава лично от задълженото лице

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 54 от ЗМДТ

- Заявление по образец ;

- Копие на нотариално заверен договор за покупко - продажба на МПС, копие на свидетелство за регистрация част І - при бракуване и др.;

- Пълномощно, когато не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129 ОТ ДОПК

- Искане по образец ;

- Документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума ;

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума ;

- Пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице ;

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ”


I. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

 

1. Необходими документи:

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност ;
 • актуална скица ;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал ;
 • решение на Поземлена Комисия за земеделски земи ;
 • удостоверение за характеристики на земеделска земя ;
 • таксационно описание и удостоверение за идентичност– за гори ;
 • удостоверение за наследници ;
 • удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона - оригинал. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение /, както и завещаните части на имота.;
 • удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка - оригинал ;
 • удостоверение, издадено от нотариус по чл.587 от ГПК;
 • при незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането ;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи.
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ(със заверена техническа страница на декларацията) за нуждите на изготвянето на данъчната оценка на земеделски земи с друго предназначение(различни от ниви, овощни градини, ливади, пасища) и др.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

2. Срокове за изпълнение и такси:

 • обикновена услугав срок от 4 до 5 дни от подаването на искането – 5,00 лв ;
 • експресна услуга - в срок от 2 до 3 дни от подаването на искането – 10,00 лв ;
 • специална услуга – извършва се в срок от подаването на искане до края на следващия работен ден 50,00 лв.

 

ВАЖНО!

 • Издадените до 30.06. на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година.
 • Когато задълженията са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.
 • Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

 

II. Изготвяне на заверено копие от подадена данъчна декларация

 

1. Необходими документи:

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2.Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец - 3.00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

III . Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

IV. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 1,00 лв.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните и се заверяват „Вярно с оригинала“.

 

V. Издаване на разпечатка за задължения по местни данъци и такси

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

 

VI. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 1,00 лв.

 

VII. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

 

VIII. Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси на основание чл.87, ал. 10 и ал.11 от ДОПК

1. Необходими документи :

 • искане по образец ;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение

 • в 5- дневен срок от подаването на искане по образец

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • Който не подаде декларация по чл. 14 , не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 300 лв.,а ако не е предвидено по-тежко наказание.
 • Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
 • Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
 • При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
 • Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • При неспазване на други разпоредби по ЗМДТ извън гореизброените на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

 

Уведомяваме всички данъчно задължени лица, че невнесените в срок данъци и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.