Начало Кариери Обявление за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян Печат Е-мейл
Вторник, 04 Февруари 2020 14:05

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.4 и чл.5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 145 от 03.02.2020 г. на кмета на Община Троян, Община Троян

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

 1. придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 2. най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

II. Начин за провеждане на подбора:

 1. преглед на представените от кандидатите необходими документи;
 2. интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.

III. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:

 1. писмено заявление по образец, за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет на Община Троян, приложение № 1;
 2. подробна професионална автобиография;
 3. декларация по образец от лицето, за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет), приложение № 2;
 4. копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
 5. копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
 6. копия на сертификати, удостоверения, дипломи и други за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).

IV. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в сградата на Община - Троян на адрес: гр. Троян, пл. “Възраждане” № 1, Център за административно обслужване, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Троян“, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 30 дневен срок от публикуването на обявлението на интернет страницата на Община Троян.

До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички изискуеми документи в определения срок.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

V. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

VI. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: възнаграждението на външен член на одитния комитет, за участие в заседанията на одитния комитет е съгласно чл.18, ал.9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

VII. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Троян в секция „Кариери“ (http://www.troyan.bg/kariera.html), както и на информационните табла на входа на сградата на Община Троян - гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са публикувани на интернет страницата на Община Троян в секция „Кариери“.

 

 

Донка Михайлова,

Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Obyavlenie.pdf)ИзтеглиОбявление за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян325 Kb
Изтегляне на файла (Zaiavlenie_po_cl_6.docx)ИзтеглиПриложение №1 Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет13 Kb
Изтегляне на файла (Declr_po_cl_6.docx)ИзтеглиПриложение №2 Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор13 Kb