Начало Кариери Община Троян обявява конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян обявява конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян Печат Е-мейл
Четвъртък, 21 Ноември 2019 14:49

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.9 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им и чл.21 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №1546/18.11.2019 г. на кмета на община Троян, Община Троян

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за възлагане управлението на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия:


I. Изисквания към кандидатите:

 1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. да са завършили висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно-квалификационна степен "магистър";
 3. да притежават най-малко пет години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги, или най-малко пет години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция;
 4. да не са поставени под запрещение;
 5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;
 7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление (ОбС – Троян) и контрол на същото публично предприятие;
 10. да не са заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 11. да не са извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

 

II. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;
 2. Декларация по образец – Приложение № 2;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
 6. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Бизнес програма за развитие и дейността на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период и всяка година поотделно, съдържаща конкретни икономически показатели, чието изпълнение следва да се осигури, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, финансови задължения, инвестиции и др.; разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

Програмата се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.


III. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Представяне на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;
 3. Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената бизнес програма, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

 

IV. Място и срок за подаване на документи:

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т.II, да се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 23.12.2019 г. в информационния център на Община Троян;

 

V. Място и срок за получаване на информация:

Образците на заявлението за участие в конкурса и декларацията, както и  документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланса и отчет за приходите и разходите за 2018 г. и за отчетните тримесечия на 2019 г. да се предоставят до 16.00 часа на 20.12.2019 г., в стая №24б в общинската администрация.

 

VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Троян – III етаж в следния ред:

 1. На 07.01.2020 г. от 09,00 часа - проверка на съответствието на представените документи;
 2. На 08.01.2020 г. от 09,00 часа - представяне на бизнес програмите за развитието и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян