Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността – „Главен специалист“ в кметство с. Бели Осъм - 0,5 щатна бройка + кметство с. Чифлик - 0,5 щатна бройка - по трудово правоотношение

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността – „Главен специалист“ в кметство с. Бели Осъм - 0,5 щатна бройка + кметство с. Чифлик - 0,5 щатна бройка - по трудово правоотношение Печат Е-мейл
Сряда, 15 Май 2019 08:53

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.“Възраждане“ №1

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 487 / 08.05.2019г. на  Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – „Главен специалист“ /кметство с.Бели Осъм – 0,5 щатна бройка + кметство с.Чифлик – 0,5 щатна бройка/ - по трудово правоотношение.

2. Основни характеристики на длъжността:

2.1. „Главен специалист“ в кметство с.Бели Осъм:

 • организация на финансово-счетоводната дейност и административно обслужване в кметството;
 • организира ежемесечно събирането и превеждането на приходите от наеми, такси по ЗМДТ и услуги  извършени в кметството;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризация, в изпълнение на Закона за счетоводството;

2.2. „Главен специалист“ в кметство с.Чифлик:

 • организира административното обслужване в кметството;
 • организира ежемесечно събирането и превеждането на приходите от наеми, такси по ЗМДТ и услуги  извършени в кметството.

3. Изисквания към кандидатите:

 • Образование: средно образование;
 • Професионален опит – 2 години минимален професионален опит, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията;
 • Компютърна компетентност: Word, Excel и работа в интернет среда.

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Първи етап – решаване на тест;
 • Втори етап - събеседване с допуснатите кандидати.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Автобиография;
 • Копие от документ за завършено средно образование;
 • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
 • Копие от документ за придобита компютърна компетентност.

6. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностните характеристики в стая № 21 на общинска администрация. За контакти тел.: 0670 / 6 80 21 – Милко Банчевски – Главен експерт „Човешки ресурси“.

7. Документите следва да бъдат представени в срок от 15.05.2019 г. до 17.06.2019 г. включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян