Начало Кариери Конкурс за длъжността – „Директор“ на Общинско предприятие „Комунални услуги“ - гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Конкурс за длъжността – „Директор“ на Общинско предприятие „Комунални услуги“ - гр. Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 11 Септември 2017 09:35

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.“Възраждане“ №1

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 1176 /11.09.2017г. на  Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността – „Директор“ на Общинско предприятие „Комунални услуги“-гр.Троян - по трудово правоотношение.

Адрес на управление: гр.Троян, ул.“Г.С.Раковски“ № 55

 

2. Основната характеристика на длъжността е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събирането, транспортирането, третирането и обезвреждането на твърди и течни битови отпадъци; озеленяване, подържане и реконструкция на зелената система; зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване; организиране дейността на приют за безстопанствени животни; поддръжка и ремонт на уличното осветление; поддържане и ремонт на общинската инфраструктура; поддържане и ремонт на имоти-общинска собственост; поддържане на съоръженията за безопасност на движението и други дейности, възложени от кмета на общината.

 

3. Изисквания към кандидатите:

-  Образователна степен: Висше, образователна квалификационна степен „Магистър“.

-  Професионална област: икономика, строителство, екология.

-  Професионален опит: Стаж в професионалната област – минимум 5 години.

-  Компютърна компетентност: Word, Excel и работа в интернет среда.

-  Да не са осъждани за умишлени престъпления, лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетнически длъжности.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

-  допускане по документи;

-  оценяване на Концепция за развитие на Общинско предприятие „Комунални услуги“ в гр.Троян за периода 2017- 2019г.“;

-  събеседване с допуснатите кандидати.

 

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-  Заявление за участие в конкурса;

-  Автобиография;

-  Копие от документ за завършено висше икономическо или техническо образование с образователна квалификационна степен „Магистър“. (представя се оригинал за сверка);

-  Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит (представя се оригинал за сверка);

-  Копие от документ за придобита компютърна компетентност (представя се оригинал за сверка).

-  Концепция за развитие на Общинско предприятие „Комунални услуги“ в гр.Троян за периода 2017- 2019г.“

-  Свидетелство за съдимост.

 

6. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на общинска администрация. За контакти тел.: 0670 / 6 80 24 – Милко Банчевски – Главен експерт „Човешки ресурси“.

 

7. Документите следва да бъдат представени в срок от 13.09.2017 г. до 12.10.2017 г. в Общинския център за информация и услуги на Общинска администрация Троян:

-  концепцията в запечатан плик;

-  останалите документи да се предоставят на длъжностното лице, заедно с оригиналите за сверка.

 

8. Длъжностното лице заверява пред кандидата копията на предоставените документи с гриф „Вярно с оригинала“ и ги поставя заедно с концепцията в друг непрозрачен плик с надпис: За конкурса за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Комунални услуги“- гр. Троян. На кандидата се издава входящ №.


ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян