Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността – Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие“ - град Троян - по трудово правоотношение

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността – Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие“ - град Троян - по трудово правоотношение Печат Е-мейл
Сряда, 03 Май 2017 07:19

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.“Възраждане“ №1

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 506 / 27.04.2017 г. на  Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие“ - град Троян - по трудово правоотношение.

Адрес на управление: град Троян, ул.“Цар Калоян“ № 9

2. Основна характеристика на длъжността: планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в звеното за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, и за цялостната административно-управленска и финансова дейност.

3. Изисквания към кандидатите:

- Образование:

1. Висше образование със специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „Педагог“ или „Учител“;

2. Висше образование със специалност от други професионални направления с присъдена квалификация „Учител“.

-  трудов стаж по специалността: 5 /пет/ години, от които не по-малко от една година административен или управленски опит в сферата на образованието.

-  компютърна компетентност: Word, Excel и работа в интернет среда.

4. Начин за провеждане на конкурса:

- допускане по документи;

- оценяване на Концепция за развитие на „Център за подкрепа за личностно развитие“ в гр.Троян за периода 2017- 2020 г.“;

- събеседване с допуснатите кандидати.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса;

- Биографична справка;

- Копие от документ за завършено образование: висше образование със специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „Педагог“ или „Учител“ или  висше образование със специалност от други професионални направления с присъдена квалификация „Учител“ (представя се оригинал за сверка);

- Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит (представя се оригинал за сверка);

- Копие от документ за придобита компютърна компетентност (представя се оригинал за сверка).

6. Концепция за развитие на „Център за подкрепа за личностно развитие“ в гр.Троян за периода 2017- 2020 г.“;

7. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 12 на общинска администрация. За контакти тел.: 0670 / 6 80 12 – Иванка Джабраилова – Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“.

8. Документите следва да бъдат представени в срок от 03.05.2017 г. до 05.06.2017 г. в Общинския център за информация и услуги на Общинска администрация Троян:

- концепцията в запечатан плик;

- останалите документи да се предоставят на длъжностното лице, заедно с оригиналите за сверка.

9. Длъжностното лице заверява пред кандидата копията на предоставените документи с гриф „Вярно с оригинала“ и ги поставя заедно с концепцията в друг непрозрачен плик с надпис: За конкурса за длъжността Директор на „Център за подкрепа за личностно развитие“ - град Троян. На кандидата се издава входящ №.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян