Етикет за иновации и добро управление на местно ниво Печат
HTML - Етикет за иновации и добро управление
Вторник, 10 Юни 2014 10:07


България е една от първите страни в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.

Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите. Срокът на валидност на Етикета е 2 години. След изтичането на този срок наградените общини могат да кандидатстват отново.

Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерството на регионалното развитие .

Национален орган, акредитиран от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и др.

Целта на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа е да се стимулират и инициират действия, с цел да се гарантира, че:

 

  • гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават качеството на управление в своята община и изразяват очакванията си;
  • местните власти разбират своите силни и слаби страни и знаят как да подобрят управлението си по възможно най-ефективен начин;
  • местните власти приемат, че е възможно и препоръчително вътрешно и външно сравнение със своите национални и европейски партньори и, че те могат да черпят вдъхновение, учейки се от другите.

Етикетът за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

В България вече се проведоха две процедури за присъждане на европейския приз. През 2011 г. с Етикета бяха удостоени първите 13 български общини, а през 2013 г. високото отличие получиха 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.
Община Троян взе участие във втората процедура и получи отличие за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната администрация. На местно ниво то е от фундаментално значение поради факта, че местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят ясно принадлежността си към предприемането на действия в полза на обществото като цяло.

Община Троян е заложила в своята програма и си поставя следните три непосредствени цели:


  1. Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси;
  2. Общината постоянно да подобрява своето управление, в съответствие с 12-те принципа на добро управление на местно ниво:

1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;

2) Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;

3) Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;

4) Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;

5) Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;

6) Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;

7) Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;

8) Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;

9) Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;

10) Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;

11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;

12) Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Наръчник за прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
  2. ДОКЛАД от Независим оценител №1 на община ТРОЯН, подала заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
  3. ДОКЛАД от Независим оценител №2 на община Троян, подала заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
  4. Доклад от анкетно проучване на с граждани, бизнес, нпо на територията на община Троян. – очаквайте до края на м. Юни
  5. Анкетна карта във връзка с проучване на мнението на гражданите по прилагане 12-те принципа за прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление. - МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ТУК
Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Doklad-Troyan-2.doc)ИзтеглиДоклад от Независим оценител №2 на община Троян, подала заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво211 Kb
Изтегляне на файла (Doklad-Troyan-1.doc)ИзтеглиДоклад от Независим оценител №1 на община Троян, подала заявление за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво100 Kb
Изтегляне на файла (Narachnik-za-obshtinite.pdf)ИзтеглиНаръчник за прилагане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво531 Kb
Изтегляне на файла (analiz-dobro-upravlenie-2014.doc)ИзтеглиАнализ и обобщение на анкетни карти във връзка с прилагане на 12-те принципа на добро управление в Община Троян1339 Kb