Начало Екология Екология

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Екология
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Екология Файлове: 16
Файла:
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - на инвестиционно предложение на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Инвестиционното предложение за: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци в поземлен имот с идентификатор № 35250.8.34, землище с. Калейца, общ. Троян”
Създаден
Размер
Тегления
Дата 04-09-2017 12:31:42
Размер 326.85 KB
Изтегляне 79
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - възложител "Ибрямов" ООД, с. Борима, община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Инвестиционното предложение:     

Преустройство на съществуваща сграда (Цех за преработка и пакетиране на сушени гъби) в цех за млекопреработка (МАНДРА) за производство на млечни продукти - кисело мляко, масло, сирене, кашкавал, извара и други в ПИ с идентификатор 05445.150.1009 – УПИ II, кв.104, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 14-08-2017 11:55:51
Размер 45.14 KB
Изтегляне 77
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - възложител "Линка ООД, гр. Троян"

Изтегляне 
Изтегляне

Инвестиционно предложение „Капково напояване на малинови масиви  в ПИ № 02448.5.30, 02448.5.90, 02448.5.91, 02448.5.40, 02448.5.82, 02448.5.80, 02448.5.24, в землището на село Балканец, община Троян, чрез водовземане от воден обект – река Бели Осъм„.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-08-2017 10:55:33
Размер 98 KB
Изтегляне 85
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС_ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II-35 И ПЪТ III-357

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-04-2017 16:25:49
Размер 8.4 MB
Изтегляне 150
Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-02-2017 18:14:08
Размер 5.46 MB
Изтегляне 276
Протокол от проведено осмо Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 19.01.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2017 10:27:21
Размер 289.36 KB
Изтегляне 291
Инвестиционно предложение към Община Троян за "Актуализация на проект за изграждане на трета клетка на депо за ТБО за община Троян и община Априлци"

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-11-2016 11:44:15
Размер 465.93 KB
Изтегляне 292
Заповед № 1315 / 27.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2016 11:37:30
Размер 305.55 KB
Изтегляне 279
Решение ПН ЕО 21/2016 на РИОСВ Плевен

Изтегляне 
Изтегляне

Решение за извършване на екологична оценка на "Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Троян 2016-2020 г."
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-10-2016 12:05:32
Размер 1.1 MB
Изтегляне 366
Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-09-2016 11:31:43
Размер 691.63 KB
Изтегляне 258
Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Изтегляне 
Изтегляне

Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-03-2016 12:33:21
Размер 812.92 KB
Изтегляне 482
Протокол от проведено шесто Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 18.01.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2016 16:55:39
Размер 418.5 KB
Изтегляне 507
Заповед № 1064 / 29.10.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-11-2014 10:28:46
Размер 353.36 KB
Изтегляне 720
Заповед № 1027 / 29.10.2013

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 05-11-2013 21:13:11
Размер 1.81 MB
Изтегляне 841
Заповед № РД-65 / 28.01.2013 година за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-04-2013 17:03:29
Размер 65.71 KB
Изтегляне 788
Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-07-2010 15:12:54
Размер 44.5 KB
Изтегляне 1660