Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Обяви Файлове: 9
Файла:
Съобщение за водовземане от минерални води в село Чифлик, хотел Фея

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 24-08-2020 16:09:38 Размер 343.1 KB Изтегляне 61

Обява до заинтересовани лица и обществеността за обект "Изграждане на улично осветление по улица "Долно ливаде" и улица "Сеновоза" - гр.Троян етапно строителство"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-08-2020 15:28:00 Размер 1.93 MB Изтегляне 61

Съобщение относно заявено използване на водите за обществено питейно-битово водоснабдяване от КИ Глиганови дупки

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-07-2020 17:20:47 Размер 414.33 KB Изтегляне 86

Съобщение относно заявено използване на водите за обществено питейно-битово водоснабдяване от КИ Бъджев чучур

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-07-2020 17:18:34 Размер 351.26 KB Изтегляне 79

Обявление на Община Троян относно издаване на комплексно разрешително на ЕТ „НАСТА - Нанко Нанков“

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „НАСТА - Нанко Нанков“, с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“, с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч, изпълняваща дейност, съгласно т. .6.6, бук. „а“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за интензивно отглеждане на птици: с над 40 000 места“.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 09.07.2020 г. до 09.08.2020 г. в:
1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис Ш” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
2. Сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. "Възраждане" № 1 от 08:30 ч! до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

За подаване на забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок:
Милена Пeткова - и. д. началник отдел „КПКЗ“, дирекция „Разрешителни режими“ в ИАОС, тел,: 02/940-64-20;
Таня Рогачева - гл. експерт „Екология“ в община Троян, тел.: 0670 / 68 017
В периода от 09.07.2020 г. до 09.08.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Троян.

Със заявлението и писмото до ИАОС може да се запознаете от прикачения файл.

Дата 09-07-2020 12:30:59 Размер 1.53 MB Изтегляне 101

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-06-2020 11:03:06 Размер 209.06 KB Изтегляне 90

Обява до заинтересованите лица и обществеността за инвестиционно предложение за "Строителство на спортно-стрелкова площадка"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-05-2020 16:35:55 Размер 590.34 KB Изтегляне 126

Обява до заинтересованите лица и обществеността за "Преустройство/реконструкция на сграда и смяна на предназначението и в Център за грижа за хора с увреждания - за лица с психични разстройства с. Дълбок дол"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-05-2020 16:17:44 Размер 246.06 KB Изтегляне 114

Относно изграждане на "трупна яма" в землището на село Калейца, община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-02-2020 10:11:00 Размер 227.91 KB Изтегляне 188