Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 501-208/ 13,09,2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Четвъртък, 13 Септември 2018 12:53

З А П О В Е Д

 

1071/13.09.2018 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 19/15.08.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-42/29.06.2018  г. от Иванка Ненкова Шойлекова и Стелиян Петров Марковски

 

О Д О Б Р Я  В А М:

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот 73198.501.208, попадащ в парцел V-177 в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на два урегулирани поземлени имота (УПИ) V-208 и VІІІ-208, отредени „За жилищно строителство” с височина до 10 м. с обособена устройствена зона -„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имотите по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (501-208-grafika.pdf)ИзтеглиПроект за ПУП – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.501.208, 419 Kb