Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 963/16.08.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Четвъртък, 16 Август 2018 13:13

З А П О В Е Д

963/16.08.2018г.


На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 4 от Протокол № 18/01.08.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-29/30.05.2018 г. от „РЕЛАКС ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Троян

 

О Д О Б Р Я  В А М:


Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.223 и 73198.514.571 по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване” при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

 

Транспортен достъп до имота по съществуващ републикански път ІІІ-357.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Zap_963.pdf)ИзтеглиПодробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.223 и 73198.514.571232 Kb