Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 946/09.08.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Петък, 10 Август 2018 14:51

З А П О В Е Д

№ 946/09.08.2018г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 18 от 01.08.2018 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и Заявление с вх. № ГА-04-29/27.07.2018 год. от „ДОВЕРИЕ - ГРИЖА” ЕАД, гр. Троян

 

Р А З Р Е Ш А В А М


Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор 73198.506.469, попадащ в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в квартал 315 по регулационния план на гр. Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.506.468, отреден „За транспортно комуникационна инфраструктура” с цел обособяване на УПИ VІІ-468,469 с отреждане  „За производствени и складови дейности”.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Да се направи геодезическо заснемане на реализираното на място трасе на улица с ОТ 577А-578А-2105, обслужваща УПИ VІІ-468, 469 в кв. 315 и уличната регулация да се съобрази с него.

При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

 

ОДОБРЯВАМ

 

техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян