Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 942/09.08.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Петък, 10 Август 2018 14:47

З А П О В Е Д

942/09.08.2018г.


На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 17/18.07.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-38/21.06.2018 год. от Дочо Мицов от гр. Троян

 

О Д О Б Р Я  В А М:


Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с  идентификатор 73198.519.96 по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PZ-942.pdf)ИзтеглиПроект на ПУП - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.519.96242 Kb