Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 941/09.08.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Петък, 10 Август 2018 14:41

З А П О В Е Д

941/09.08.2018г.


На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 3 от протокол № 17/18.07.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-37/15.06.2018 г. от „Ефект 65-2013“ ЕООД, град Троян

 

О Д О Б Р Я  В А М:


Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.501.2 по кадастралната карта на гр. Троян, който от отреждане „За бензиностанция” се отреди „За производствена дейност и складове” с показатели: Предимно производствена устройствена зона – Пп; Плътност на застрояване - до 80 %; Коефициент на интензивност - до 2,5; Минимална озеленена площ - 20 %; Застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуваща второстепенна улица.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (PZ-941.pdf)ИзтеглиПроект за ПУП – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.501.2571 Kb