Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 940/09.08.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Петък, 10 Август 2018 14:39

З А П О В Е Д

№ 940/09.08.2018г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 15 от Протокол № 18 от 01.08.2018 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и Заявление с вх. № ГА-04-31/01.08.2018 год. от Илия Манушев

 

Р А З Р Е Ш А В А М


Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имот с  идентификатор 73198.508.88, попадащ в парцел VІ-343 в квартал 18  по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско” на град Троян, като се обособи УПИ VІ-88 по имотни граници с отреждане  „За жилищно строителство”.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Уличната регулация на улица с ОТ 42-48 да се съобрази с границите на поземлени имоти 73198.508.88 и 73198.508.89.

При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

 

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на община Троян