Навигация

www.troyan.bg

Обявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Понеделник, 01 Юни 2020 14:52

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 за реализацията на проект „Нова грижа в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

ОБЩИНА ТРОЯН:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства по  документи и събеседване за следните длъжности:

Психолог – 1 щ. бр.

Логопед – 1 щ. бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1.1. Психолог

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: Психология

Професионална квалификация: Психолог

Професионален опит (продължителност и вид): Наличието на професионален опит по специалността се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;

- Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.

Основни задължения на длъжността: Психологът предоставя психологическа подкрепа на клиентите на дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

1.2. Логопед

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогически науки, Здравеопазване, Обществени грижи

Професионално направление: Педагогика, Логопедия, Обществено здраве

Професионална квалификация: Логопед

Професионален опит (продължителност и вид): Наличието на професионален опит по специалността се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;

- Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.

Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитационна работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „ Нова грижа в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 до 31.12.2023 г.

5. Необходими документи:

5.1.            Заявление (по образец);

5.2.            Автобиография (по образец);

5.3.            Копие от документ за завършено образование;

5.4.            Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5.            Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6.        Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7.            Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8.        Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

5.9.             Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец).

6. Срок за подаване на документите

Документите се подават от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. включително.

7. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zayavlenie-za-kandidatstvane.docx)ИзтеглиЗаявление за кандидатстване77 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-1-avtobiografia.docx)ИзтеглиПриложение № 1 - автобиография87 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-2-deklaracia-za-lichni-danni.docx)ИзтеглиПриложение № 2 - Декларация за лични данни242 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-3-deklaracia.docx)ИзтеглиПриложение № 3 - Декларация74 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-4-deklaracia-107-kt.docx)ИзтеглиПриложение № 4 - Декларация 107 КТ74 Kb